Farské oznamy

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. IMRICHA, 027 12 ČIMHOVÁ 7, tel.: 043/ 5384 218, mob.: 0948 570 577, email: cimhova@kapitula.sk  

Jubilený rok sv. Martina

Obdobie24. IV. – 30. IV. 2017Liturgická oslavaÚmysel
Nedeľa
23.4.2017
7.30
10.00
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
Nedeľa Božieho milosrdenstva
7.30 za farníkov 
10.00 † Anna a Martin Kyseľ
Pondelok
24.4.2017
18.00Sv. Juraj, mučeník, ľubovoľná spomienka18.00 poďakovanie za 65 rokov života
Utorok
25.4.2017
18.00Sv. Marek, evanjelista, sviatok
Sv. omša s deťmi
18.00 za pož. Augustína – 75 rokov
Streda
26.4.2017
7.00Streda po 2. veľkonočnej nedeli7.00 na úmysel ordinára
Štvrtok
27.4.2017
18.00Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli18.00 † Imrich, Anna a Ján Duda
Piatok
28.4.2017

18.00

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Sv. omša s birmovancami
18.00 za požehnanie a zdravie Ľubomíra
Sobota
29.4.2017
7.00
Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy, sviatok7.00 za nenarodené deti
Nedeľa
30.4.2017
7.30
10.00
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
7.30 za farníkov 
10.00 poďakovanie za 65 r. života Jarmily
 • Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. K získaniu odpustkov sa treba pomodliť aj Otče náš, Verím v Boha a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba.) V našom kostole je obraz vystavený v bočnej kaplnke.
 • V piatok po sv. omši budem skúšať birmovancov – skupinu č. 2. Nezabudnite tiež priniesť referáty o svätcovi, ktorého meno ste si vybrali.
 • V sobotu o 9.00 na fare bude skúška rovnošiat pre prvoprijímajúce deti.
 • MILODARY:
  • bohuznámi................... 4 000,- € 
  • „Boží hrob“.................. 861,31 €
  • Pán Boh zaplať!
 • UPRATOVANIE KOSTOLA: - skupina č. 7. (Stanislav PASTOR ml., Vladimír ŠKVAREK, Vladimír FURDEK, Pavol TOMAJKA, Jaroslav GNIDA, Anna JANIGOVÁ) Ďakujem tým, ktorí upratovali tento týždeň.
 • Sv. Martin, oroduj za nás!

Submenu

 

 
 
 
Farnosť Čimhová